Văn phòng khoa

 


TS.DS Phạm Thị Anh
Giảng viên, giáo vụ Khoa

Email: ptanh@hpmu.edu.vn
   
 

ThS. Nguyễn Thị Nhung
Văn phòng

Email: ngtnhung@hpmu.edu.vn

 

 
KTV Trần Thị Hà (kiêm nhiệm)
Email: ttha@hpmu.edu.vn
 

KTV. Nguyễn Thu Hương 
Kiêm nhiệm văn phòng