Hướng dẫn thực hiện kiểm tra nội bộ trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Hướng dẫn thực hiện kiểm tra nội bộ trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Hướng dẫn thực hiện kiểm tra nội bộ trường Đại học Y Dược Hải Phòng theo công văn số 123/YDHP-TTPC ngày 04/5/2022