Báo cáo Quy chế công khai của trường Đại học Y Hải Phòng

Thực hiện công văn số 7422/BGDĐT ngày 04/11/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với các cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT- BGDĐT, Trường Đại học Y Hải Phòng báo cáo như sau:

1.Về nội dung công khai

   a, Công khai cam kết chất lượng giáo dục và giáo dục thực tế:
     - Công khai cam kết chất lượng giáo dục đối với bậc đào tạo hệ chính qui; cam kết các điều kiện thụ hưởng khi vào học tại trường: Biểu mẫu 20 (kèm theo)
     - Công khai chất lượng giáo dục thực tế về tỷ lệ sinh viên hệ chính qui tốt nghiệp năm học 2011 có việc làm theo các ngành đào tạo: Biểu mẫu 21 (kèm theo)
     - Hoàn thành tự đánh giá chất lượng của Bộ Giáo dục năm 2010 đang chờ Bộ thẩm định
     - Hoàn thành kiểm định quốc tế các trường Đại học trong khối Pháp ngữ

  b, Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
     - Cơ sở vật chất : Biểu 22 (kèm theo)
     - Đội ngũ giảng viên cơ hữu: Biểu 23 (kèm theo)

  c, Công khai thu chi tài chính:
     - Công khai tài chính: Biểu 24 (kèm theo)

2. Hình thức công khai và thời điểm công khai

   a, Công khai trên trang thông tin điện tử nhà trường
     - Nhà trường công bố các nội dung này trên Website                   http//www.hpmu.edu.vn

   b, Có các tài liệu in
     - Nhà trường in báo cáo và các tài liệu liên quan gửi đến tất cả các đơn vị trong trường, đạt tại thư viện, tại văn phòng các đơn vị để mọi người tiếp cận thuận lợi

Nơi nhận:                                                             HIỆU TRƯỞNG
    - Như trên;
    - Lưu TT khảo thí, ĐTĐH, HCTH                            (Đã  ký)

Các mẫu cụ thể kèm theo:
   - Biểu tổng hợp:/hpmu/uploads/news/2012_03/bieu-tong-hop.pdf
   - Biểu 20: /hpmu/uploads/news/2012_03/bieu-20.pdf
   - Biểu 21: /hpmu/uploads/news/2012_03/bieu-21.pdf
   - Biểu 22:/hpmu/uploads/news/2012_03/bieu-22.pdf
   - Biểu 23: /hpmu/uploads/news/2012_03/bieu-23.pdf
   - Biểu 24: /hpmu/uploads/news/2012_03/bieu-24.pdf