Bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của viên chức và lao động hợp đồng

Bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của viên chức và lao động hợp đồng
Bản tự nhận xét, đánh giá, phân loại của viên chức và lao động hợp đồng

Tải về tại file đính kèm: /hpmu/uploads/news/2016_06/tu-nhan-xet-cua-gv-cv-ktv-nhan-vien.doc