Bộ môn lý luận Y học cố truyền
TS. NGUYỄN THỊ THÚY
Trưởng Bộ môn
Email:ntthuy@hpmu.edu.vn
 

DANH SÁCH CÁN BỘ - GIẢNG VIÊN BỘ MÔN
 

TS. Nguyễn Thị Thu Hiền
Email: ntthien@hpmu.edu.vn 
 

ThS. Nguyễn Minh Thụy 
Email: 
nmthuy@hpmu.edu.vn
 

ThS. Trần Thị Thu Hiên
Email: ttthien@hpmu.edu.vn

 
 
ThS. Nguyễn Thị Thùy Lê
Email: nttle@hpmu.edu.vn

Ảnh tập thể bộ môn