Khung chương trình đào tạo dự bị đại học ngành y khoa theo học chế tín chỉ cho đối tượng lưu học sinh Lào

Khung chương trình đào tạo dự bị đại học ngành y khoa theo học chế tín chỉ cho đối tượng lưu học sinh Lào
Khung chương trình đào tạo dự bị đại học ngành y khoa theo học chế tín chỉ cho đối tượng lưu học sinh Lào
Khung chương trình đào tạo dự bị đại học ngành y khoa theo học chế tín chỉ cho đối tượng lưu học sinh Lào 

Chi tiết xem tại file đính kèm: Khung chương trình đào tạo dự bị đại học ngành y khoa theo học chế tín chỉ cho đối tượng lưu học sinh Lào