Thông báo: Tuyển sinh Đại học hệ liên thông chính quy năm 2022

Thông báo: Tuyển sinh Đại học hệ liên thông chính quy năm 2022
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tuyển sinh Đại học hệ liên thông chính quy năm 2022 với 110 chỉ tiêu ngành Y Khoa và 30 chỉ tiêu ngành Dược học
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng tuyển sinh Đại học hệ liên thông chính quy năm 2022 với 110 chỉ tiêu ngành Y Khoa và 30 chỉ tiêu ngành Dược học 

Chi tiết nội dung thông báo trong file đính kèm tại đây: /hpmu/uploads/news/2022_07/thong-bao-tuyen-sinh-ltcq-2022.pdf

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY 2022 THÍ SINH TẢI THEO CÁC MẪU DƯỚI ĐÂY:

1 - PHIẾU DỰ TUYỂN LIÊN THÔNG CHÍNH QUY 2022 (IN THEO KHỔ GIẤY A3): /hpmu/uploads/news/2022_07/phieu-du-tuyen-ltcq-2022.pdf

2 - GIẤY XÁC NHẬN THÂM NIÊN CHUYÊN MÔN: /hpmu/uploads/news/2022_07/giay-xac-nhan-tham-nien-2022.pdf

3 - BÌA HỒ SƠ DỰ TUYỂN HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY 2022: /hpmu/uploads/news/2022_07/bia-ho-so-ltcq-2022.pdf

Trân trọng cảm ơn./.