Các Chương trình đào tạo bác sĩ chuyên khoa II

STT Nội dung Chi tiết
1 QĐ ban hành đề cương chi tiết và chương trình đào tạo trình độ Bác sĩ chuyên khoa II Chuyên ngành Ngoại tiêu hóa Tại đây
2 QĐ ban hành đề cương chi tiết và chương trình đào tạo trình độ Bác sĩ chuyên khoa II Chuyên ngành Ngoại tổng quát Tại đây
3 QĐ ban hành đề cương chi tiết và chương trình đào tạo trình độ Bác sĩ chuyên khoa II Chuyên ngành Ngoại chấn thương chỉnh hình Tại đây
4 QĐ ban hành đề cương chi tiết và chương trình đào tạo trình độ Bác sĩ chuyên khoa II Chuyên ngành Nhi hô hấp Tại đây
5 QĐ ban hành đề cương chi tiết và chương trình đào tạo trình độ Bác sĩ chuyên khoa II Chuyên ngành Nhi khoa Tại đây
6 QĐ ban hành đề cương chi tiết và chương trình đào tạo trình độ Bác sĩ chuyên khoa II Chuyên ngành Nhi thận tiết niệu Tại đây
7 QĐ ban hành đề cương chi tiết và chương trình đào tạo trình độ Bác sĩ chuyên khoa II Chuyên ngành Nội khoa Tại đây
8 QĐ ban hành đề cương chi tiết và chương trình đào tạo trình độ Bác sĩ chuyên khoa II Chuyên ngành Nội tim mạch Tại đây
9 QĐ ban hành đề cương chi tiết và chương trình đào tạo trình độ Bác sĩ chuyên khoa II Chuyên ngành Nội hô hấp Tại đây
10 QĐ ban hành đề cương chi tiết và chương trình đào tạo trình độ Bác sĩ chuyên khoa II Chuyên ngành Quản lý y tế Tại đây
11 QĐ ban hành đề cương chi tiết và chương trình đào tạo trình độ Bác sĩ chuyên khoa II Chuyên ngành Sản phụ khoa Tại đây