Bộ Môn Điều Dưỡng Cộng Đồng


 
 
 

TS. PHẠM THỊ THƯ
Phó trưởng bộ môn
Email: ptthu@hpmu.edu.vn
 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN
 

 
 

ThS. Bùi Thị Thanh Mai
Giảng viên
Email: bttmai@hpmu.edu.vn 

ThS. Nguyễn Thị Phương
Giảng viên
Email: ntphuong@hpmu.edu.vn
 
 Ảnh Tập thể Bộ môn