Bộ Môn Điều Dưỡng Người Lớn
TS. Nguyễn Thị Thu Hương
 Phụ trách bộ môn
Email: ntthuhuong@hpmu.edu.vn

 

ThS. Phạm Thị Tuyết
 Phó trưởng bộ môn
Email: pttuyet@hpmu.edu.vn
 

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN
 


ThS. Lương Thị Thu Giang
 Giảng viên
Email: lttgiang@hpmu.edu.vn


 

TS. Phạm Thị Thu Hương
Giảng viên 
Email: ptthuong@hpmu.edu.vn 

 ThS. Vũ Thị Cẩm Doanh
Giảng viên
Email: vtcdoanh@hpmu.edu.vn
 

CN. Trần Thùy Dương
 Giảng viên
Email: ttduong@hpmu.edu.vn

Ảnh Tập thể Bộ môn