Trung tâm Skills lab

Trung tâm Skills labTTND.PGS.TS. Nguyễn Ngọc Sáng
Cố vấn
 

ThS. Nguyễn Thị Phương
Phó trưởng đơn vị

 

DANH SÁCH CÁN BỘ GIẢNG VIÊN
 

BS. Trần Đức Trung
Giảng viên