BM Kỹ thuật Hoá sinh

 

ThS.
Trưởng Bộ môn
Email:

 
 
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN ĐƯƠNG NHIỆM BỘ MÔN

 

CN. Trần Minh Công
Giảng viên 
Email: tmcong@hpmu.edu.vn


CN. Trần Thị Phương Hạnh
 Giảng viên 
Email: ttphanh@hpmu.edu.vn


CNTC. Vũ Thị Trang Linh
Kỹ thuật viên 
Email: vttlinh@hpmu.edu.vn
 
CN. NGuyễn Anh Ngọc
KTV. 
 

Ảnh Tập thể Bộ môn