BM Kỹ thuật Sinh học phân tử

  
TS. BẠCH THỊ NHƯ QUỲNH
Trưởng bộ môn
Email: btnquynh@hpmu.edu.vn

 

ThS. Lê Hồng Thu
 Giảng viên
Email: nhthu@hpmu.edu.vn

ThS. Ngô Thị Mai Hương
Giảng viên

Email: ntmhuong@hpmu.edu.vn
 


CN. Nguyễn Văn Thảnh
 Giảng viên
Email: nvthanh@hpmu.edu.vn

 
 
 
Ảnh Tập thể Bộ môn