Kế hoạch làm việc của Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2021

Kế hoạch làm việc của Hội đồng giáo sư cơ sở năm 2021
Hội đồng giáo sư cơ sở Trường đại học Y Dược Hải Phòng ban hành Kế hoạch làm việc của Hội đồng năm 2021
Kế hoạch làm việc của Hội đồng giáo sư cơ sở Trường đại học Y Dược Hải Phòng năm 2021 (Ban hành kèm theo Công văn số 800/YDHP-QLKH, ngày 02 tháng 11 năm 2021)

Nội dung chi tiết trong file đính kèm: Kế hoạch làm việc