Quyết định thành lập HĐ Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022

Quyết định thành lập HĐ Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022
Quyết định thành lập HĐ Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022
Quyết định thành lập HĐ Giáo sư cơ sở Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm 2022

Chi tiết xem trong file đính kèm: /hpmu/uploads/news/2022_05/qd-thanh-lap-hdgscs-2022.pdf