Bộ Môn Điều Dưỡng Sản KhoaTS. ĐỖ THỊ LAN ANH  
Phụ trách bộ môn

Emai: dtlanh@hpmu.edu.vn

 

ThS. Hoàng Thị Oanh
Phó trưởng bộ môn
Email: htoanh@hpmu.edu.vn

DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN
  ThS. Trần Thị Hòa
Email: 

 
 

 Ảnh Tập thể Bộ môn