BM Dinh dưỡng và an toàn thực phẩmTS. NGUYỄN THỊ THẮM
Trưởng bộ môn
Email: nttham
@hpmu.edu.vn
TS. NGUYỄN THỊ THÙY LINH
Phó trưởng bộ môn
Email: ntthuylinh@hpmu.edu.vn
DANH SÁCH CÁN BỘ, GIẢNG VIÊN BỘ MÔN

PGS.TS. Nguyễn Văn Khải
Giảng viên cao cấp
Email: nvkhai@hpmu.edu.vn

ThS. Cáp Minh Đức
Giảng viên
Email: minhduc.ydhp@gmail.com

BS.Ngô Tùng Lâm
Giảng viên
Email: ntlam@hpmu.edu.vn

CN. Nguyễn Thị Bích Phương
Kỹ thuật viên
Email: bichphuong211095@gmail.com