Khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào

Khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào

ThS. Phạm Văn Tuy
Trưởng khoa
 

DANH SÁCH CÁN BỘ - NHÂN VIÊN KHOA
 


 ThS. Phạm Thị Vân


PGS.TS. Vũ Sỹ Khảng

CNCĐ. Lê Tất Toàn

KTV. Cao Thị Thạch

KTV. Ngô Minh Quyên

ĐDTH. Nguyễn Tuyết Nhung

I. Chức năng: 
1. Khoa Giải phẫu bệnh - Tế bào là cơ sở làm các xét nghiệm tế bào học, mô bệnh học và khám nghiệm tử thi.
2. Cơ sở hạ tầng của khoa phải thông thoáng, đủ ánh sáng, đủ nước sạch, có cống ngầm thoát nước thải qua hệ thống xử lý của bệnh viện.
II. Lãnh đạo tiền nhiệm: 

III. Thành tích:
Tập thể lao động xuất sắc các năm: 2009-2010
Tập thể lao động tiên tiến các năm: 2008-2009, 2010-2011
 
 

Ảnh tập thể khoa