LỊCH CÔNG TÁC TUẦN

Lịch công tác tuần từ ngày 15-21/05/2023
Thời gian Nội dung – Nhiệm vụ Địa điểm Chủ trì / Đơn vị
trách nhiệm chính
Thành phần
Thứ Hai
(15/05)
Sáng        

Chiều: 14h00
 
Họp giao ban Phòng họp
tầng 3
Hiệu trưởng Như thường lệ
  Chiều: 16h00 Họp báo cáo tiến độ
đấu thầu Kiểm định 7 CTĐT và CSGD ngày15/05/2023
Phòng họp
tầng 3
TTKT&KĐCLGD - Chủ tịch hĐT
- BGH
- Phòng VTTTB:
- Lãnh đạo và chuyên viên phụ t- - TTKT&KĐCLGD
  Chiều: 15h30 Họp công tác chuẩn bị
tổ chức Đại hội
Hội sinh viên trường ĐHYDHP nhiệm kỳ
2023-2025
Phòng hội đồng tầng 2 ĐTN-HSV - Thành đoàn HP
- ĐTN-HSV
Thứ Ba
(16/05)
Sáng        
Chiều: 14h30 Họp Hội đổng rà soát
các Chương trình đào tạo liên tục năm 2023
Phòng Hội thảo quốc tế PGS. Mạnh Ban biên soạn các chương trình và thành viên Hội đồng
(theo giấy mời)
Thứ Tư
(17/05)
Sáng        
Chiều: 15h00 Đón tiếp đoàn trường Wonju-Đại học Yonsei
(Hàn Quốc)
Phòng Hội thảo quốc tế   - Ban Giám hiệu
- Phòng HTQT, QLKH, QLĐT ĐH, QLĐTSĐH, Bộ môn KST

 
Thứ Năm
(18/05)
Sáng: 8h00 Hội thảo giáo dục
Liên ngành
Hội trường lớn BTC - Đại diện Hội đồng trường
- Ban Giám hiệu
- Lãnh đạo các Khoa, Bộ môn
- Giảng viên và các sinh viên quan tâm đến dự
Chiều: 13h30
Hội thảo giáo dục
Liên ngành

 
Phòng học
thông minh B501
BTC Như trên
Chiều: 17h00 Đại hội trù bị Đại hội
Đại biểu Hội Sinh viên nhiệm kỳ 2023-2025
Hội trường lớn ĐTN-HSV Đại biểu dự Đại hội
Thứ Sáu
(19/05)
Cả ngày
Hội thảo giáo dục
Liên ngành

 
Phòng học
thông minh B501
BTC Như trên
Chiều: 14h00 Hội thảo đổi mới chương trình đào tạo BSNT “Thống nhất Sứ mạng tầm nhìn
giá trị cốt lõi của CTĐT BSNT”
Phòng Hội thảo quốc tế Ban đổi mới - Đảng uỷ - BGH
- Phòng Quản lý Đào tạo SĐH
- TTKT&KĐCLGD
- TT Nghiên cứu GD Y học và NCKH
- Khoa/Bộ môn 5 chuyên ngành BSNT (Nội, Ngoại, Sản, Nhi, RHM.
Chiều: 14h00 Tập huấn xếp
thời khoá biểu giảng dạy lên phần mềm PMT-EMS
Hội trường lớn Phòng QL Đào tạo
Đại học
Như giấy mời
Thứ Bảy
(20/05)
Sáng: 7h30 Đại hội Đại biểu
Hội sinh viên trường
Đại học Y Dược Hải Phòng lần thứ XV, nhiệm kỳ
2023-2025
Hội trường lớn ĐTN-HSV - Đại biểu thành Đoàn Hải Phòng
- Đảng uỷ - BGH
- Các thày cô lãnh đạo Khoa/ Phòng
- Đại biểu chính thức dự Đại hội
Chiều: 13h30 Hội nghị tổng kết
của trường phổ thông
trung học  An Đà
Hội trường lớn    
Chủ Nhật
(21/05)
Sáng        
Chiều