Phòng Vật tư - Trang thiết bị 
ThS. NGUYỄN NGỌC QUỲNH
Trưởng Phòng

Email: nnquynh@hpmu.edu.vn
 
  
ThS. ĐOÀN VĂN NGHĨA
Phó trưởng phòng

Email: dvnghia@hpmu.edu.vn

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM PHÒNG VẬT TƯ - TRANG THIẾT BỊ
 
ThS. Nguyễn Thế  Dũng 
Email: ntdung@hpmu.edu.vn

KS. Tạ Hữu Thịnh
Email: ththinh@hpmu.edu.vn

KS. Nguyễn Thanh Tùng
Email: nttung@hpmu.edu.vn

Nguyễn Thành Công
Email: nthanhcong@hpmu.edu.vn
 
CN. Nguyễn Thị Minh Phượng
Email:ntmphuong@hpmu.edu.vn

CN. Đỗ Thị Hồng Thắm
Email: dththam@hpmu.edu.vn
 
* Lịch sử hình thành
- Phòng Vật tư - Trang thiết bị tiền thân là bộ phận Giáo tài trực thuộc phòng Giáo vụ nay là phòng Đào tạo Đại học. Từ năm 1996, bộ phận Giáo tài được tách ra khỏi phòng Đào tạo và cùng với bộ phận Thư viện lập thành tổ Giáo tài - Thư viện trực thuộc BGH.
- Từ tháng 4 năm 2006, để đáp ứng nhu cầu phát triển của Nhà trường bộ phận Thư viện đã tách thành trung tâm Thông tin - thư viện. Từ đó đến nay, phòng Vật tư và trang thiết bị hoạt động là một phòng chức năng độc lập, phòng đã xây dựng và từng bưóc cải tiến lề lối, quy chế làm việc.

 
 
* Lãnh đạo qua các thời kỳ
- DSCKI. Đào Thị Lan: Trưởng phòng (2000-2010)
- ThS Nguyễn Ngọc Quỳnh - Trưởng phòng (2010 - đến nay)*Chức năng, nhiệm vụ
1. Chức năng
Phòng Vật tư - Trang thiết bị (VT-TTB) có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu về lĩnh vực trang thiết bị và vật tư y tế phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong nhà trường.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
Phòng Vật tư - Trang thiết bị có các nhiệm vụ sau đây:
- Trên cơ sở dự trù của các đơn vị, tổ chức xét duyệt, đảm bảo cung cấp đầy đủ các nhu cầu phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học  của các khoa, phòng, ban, trung tâm, bộ môn trong nhà trường về cơ sở vật chất gồm: trang thiết bị chuyên môn, y dụng cụ thực tập và súc vật thí nghiệm. Đồng thời triển khai việc mua sắm theo đúng các chế độ hiện hành của Nhà nước và các quy định của nhà trường.
- Đề xuất các biện pháp quản lý tài sản, lập các phương án đầu tư trang thiết bị cho các đơn vị hàng năm và các phương án sử dụng có hiệu quả các thiết bị, tài sản tại các đơn vị trong nhà trường.
- Theo dõi, giúp Hiệu trưởng làm tốt công tác quản lý các tài sản hiện có của các đơn vị và kho vật tư trang thiết bị. Kiểm tra, theo dõi việc sử dụng các tài sản, trang thiết bị, y dụng cụ hoá chát, sức vật thí nghiệm... tại các đơn vị. Phát hiện kịp thời các sai phạm (nếu có) trong quản lý và sử dụng, đề xuất với Ban Giám hiệu biện pháp chấn chỉnh.
- Quản lý chặt chẽ tài sản xuất, nhập. Bảo quản tốt trang thiết bị, vật tư, hàng hoá,  trong kho. Đảm bảo tốt các qui định về phòng chống cháy nổ.
- Kiểm tra, đôn đốc và có kế hoạch sửa chữa kịp thời các hư hỏng về tài sản, trang thiết bị vật tư  y tế để đảm bảo việc thực hiện nhiệm vụ của đơn vị.
- Phối hợp các bộ phận liên quan tổ chức việc kiểm kê tài sản, vật tư đúng định kỳ trong toàn trường, từ  đó đề xuất các biện pháp quản lý có hiệu quả.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.

 
* Tổ chức và chế độ hoạt động

- Phòng Vật tư – Trang thiết bị chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Phó hiệu trưởng phụ trách đào tạo đại học.
- Phòng có 1 Trưởng phòng và 1 Phó trưởng phòng. Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo Phòng thực hiện theo quy trình bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo của Bộ Y tế và theo kế hoạch của Ban Giám hiệu nhà trường. Cán bộ lãnh đạo được hưởng chế độ phụ cấp chức vụ theo quy định.
- Trưởng phòng Vật tư – Trang thiết bị là đầu mối để Hiệu trưởng nắm bắt tình hình trang thiết bị và vật tư y tế phục vụ công tác giảng dạy, học tập và nghiên cứu khoa học trong nhà trường. Trong trường hợp Trưởng phòng đi vắng  phải uỷ quyền cho 01 Phó trưởng phòng thay mặt để giải quyết công việc của đơn vị. Trưởng phòng (hoặc Phó trưởng phòng được uỷ quyền) được thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường những văn bản, giấy tờ trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ được giao.
- Phó trưởng phòng Vật tư – Trang thiết bị là người giúp Trưởng phòng điều hành công tác chung của phòng và trực tiếp phụ trách những mảng công tác do Trưởng phòng phân công.
- Nhiệm vụ của các cán bộ, nhân viên trong Phòng do Trưởng phòng phân công trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Hiệu trưởng quy định.

*Biên chế

Biên chế của phòng do Hiệu trưởng quyết định trên cơ sở tình hình nhiệm vụ, nhu cầu công tác của đơn vị trong từng thời gian và theo đề xuất của lãnh đạo phòng. 
* Thành tích
-  Đạt danh hiệu "Tập thể lao động xuất sắc” nhiều năm liền 2002-2010; 2012-2018;
-  Năm 2005 được tặng Bằng khen của Bộ Ytế;
-  Năm 2008 được tặng Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ;
-  Năm 2011 được tặng Huân chương lao động hạng Ba;
- Năm 2015 được tặng Bằng khen Bộ Y tế 


Tập thể cán bộ phòng Vật tư - Trang thiết bị