THÔNG BÁO: CẤP HỌC BỔNG HỌC KỲ I (2021 - 2022)

THÔNG BÁO: CẤP HỌC BỔNG HỌC KỲ I (2021 - 2022)
CHI TIẾT NỘI DUNG THÔNG BÁO TRONG FILE ĐÍNH KÈM TẠI ĐÂY :
/hpmu/uploads/news/2022_04/quyet-dinh-vv-cap-hoc-bong-ki-1-nh-2021-2022_1.pdf