Tạm dừng việc giảng dạy học lâm sàng và lý thuyết tập trung từ ngày 29/01/2021 đến hết ngày 21/02/2021

Tạm dừng việc giảng dạy học lâm sàng và lý thuyết tập trung từ ngày 29/01/2021 đến hết ngày 21/02/2021
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG.
Tạm dừng việc giảng dạy học lâm sàng và lý thuyết tập trung từ ngày 29/01/2021 đến hết ngày 21/02/2021 Để đảm bảo Công tác phòng, chống Dịch Covid-19 trên địa bàn Thành phố Hải Phòng!