ĐỀ ÁN TUYỂN SINH BỔ SUNG NGÀNH Y KHOA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021

ĐỀ ÁN TUYỂN SINH BỔ SUNG NGÀNH Y KHOA TRÌNH ĐỘ ĐẠI HỌC HỆ CHÍNH QUY NĂM 2021
CHI TIẾT NỘI DUNG ĐỀ ÁN XEM TẠI ĐÂY : /hpmu/uploads/news/2021_10/de-an-tuyen-sinh-bo-sung-nganh-y-khoa.pdf

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC 1: /hpmu/uploads/news/2021_10/mau-don-dang-ki-xet-tuyen-theo-phuong-thuc-1.docx

MẪU ĐƠN ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN THEO PHƯƠNG THỨC 2: /hpmu/uploads/news/2021_10/mau-don-dang-ki-xet-tuyen-theo-phuong-thuc-2.docx


HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG