THÔNG BÁO ĐIỂM TRÚNG TUYỂN, DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY, LIÊN THÔNG VLVH NĂM 2021

THÔNG BÁO  ĐIỂM TRÚNG TUYỂN, DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY, LIÊN THÔNG VLVH  NĂM 2021
THÔNG BÁO
ĐIỂM TRÚNG TUYỂN, DANH SÁCH THÍ SINH TRÚNG TUYỂN
ĐẠI HỌC HỆ LIÊN THÔNG CHÍNH QUY, LIÊN THÔNG VLVH
NĂM 2021
 
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo điểm trúng
tuyển; danh sách thí sinh trúng tuyển đại học hệ liên thông chính quy, liên thông vừa
làm vừa học năm 2021 như sau:
1. Điểm trúng tuyển - Tải file
2. Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Y khoa và Dược học - Tải file
3. Danh sách thí sinh trúng tuyển ngành Điều dưỡng và Kĩ thuật xét nghiệm y
học - Tải file
 
                                                                                                                                          HỘI ĐỒNG TUYỂN SINH