Đảng bộ thành phố Hải Phòng từ Đại hội đến Đại hội

Đảng bộ thành phố Hải Phòng từ Đại hội đến Đại hội
Mỗi kỳ Đại hội Đảng bộ thành phố là một mốc son đánh dấu từng chặng đường lịch sử đấu tranh cách mạng và xây dựng thành phố. Từ Đại hội Đảng bộ lần thứ nhất đến Đại hội Đảng bộ lần thứ XV là một quá trình phấn đấu, trưởng thành của Đảng bộ trên các mặt nhận thức, bản lĩnh, năng lực và kinh nghiệm lãnh đạo, chỉ đạo, ra sức phấn đấu xây dựng thành phố giàu mạnh. Phát huy truyền thống “Trung dũng - Quyết thắng”, phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám lamg, Đảng bộ, quân và dân thành phố sẽ tiếp tục xây dựng Hải Phòng sớm trở thành thành phố Cảng xanh, văn minh, hiện đại.
Đảng bộ thành phố Hải Phòng từ Đại hội đến Đại hội