Thông báo: V/v trợ cấp kinh phí học tập năm học 2020 - 2021

Thông báo: V/v trợ cấp kinh phí học tập năm học 2020 - 2021
hòng Đào tạo Đại học kính gửi đến thầy,cô và sinh viên các khối

"Thông báo: V/v trợ cấp kinh phí học tập năm học 2020 - 2021"
 
Chi tiết kính mời quý thầy,cô xem trong file đính kèm văn bản

- Thông báo: V/v trợ cấp kinh phí học tậo năm học 2020 - 2021
/hpmu/uploads/news/2020_11/qd-tro-cap-kinh-phi-16112020_1.pdf

Trân trọng cảm ơn!