Thông báo Xử lý sinh viên vi phạm quy chế

Thông báo Xử lý sinh viên vi phạm quy chế

 Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông bảo xử lý sinh viên vi phạm Quy chế

Chi tiết xem tại file đính kèm: /hpmu/uploads/news/2019_10/tb-xu-ly-hoc-vu-sv-201910102019.pdf