Danh sách ứng viên đăng ký xét tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021 tại trường Đại học Y Dược Hải Phòng

Hội đồng giáo sư cơ sở trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021
Hội đồng giáo sư cơ sở trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo ứng viên nộp hồ sơ đăng ký xét tiêu chuẩn chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2021

Bản đăng ký xét nhận danh hiệu giáo sư, phó giáo sư năm 2021: 
1. Phạm Minh Khuê /hpmu/uploads/news/2021_10/uv-gs-2021pham-minh-khue-mau-1.pdf

2. Vũ Hải vinh /hpmu/uploads/news/2021_10/uv-pgs-2021vu-hai-vinh_mau-1.pdf

3. Trương Thanh Tùng /hpmu/uploads/news/2021_10/uv-pgs-2021truong-thanh-tung-mau-1.pdf