Thông báo V/v tăng cường, chủ động phòng chống dịch Covid-19

Thông báo V/v tăng cường, chủ động phòng chống dịch Covid-19


Trường Đại học Y Dược Hải Phòng thông báo 28/01/2021: V/v tăng cường, chủ động phòng chống dịch Covid-19