Thông báo về việc cung cấp thông tin cho báo chí về phòng, chống dịch bệnh Covid-19

Thông báo về việc cung cấp thông tin cho báo chí về phòng, chống dịch bệnh Covid-19
Công văn số 114/YDHP-CTCT ngày 25/5/2021 của truờng Đại học Y Dược Hải Phòng về việc: Cung cấp và chia sẻ thông tin về phòng chống dịch bệnh Covid-19.
Công văn số 114/YDHP-CTCT ngày 25/5/2021 của truờng Đại học Y Dược Hải Phòng về việc: Cung cấp và chia sẻ thông tin về phòng chống dịch bệnh Covid-19.