Thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022

Thông báo về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng trân trọng thông báo và đề nghị các giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng đủ tiêu chuẩn, có nguyện vọng đăng ký xét chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022 hoàn thành mẫu đăng ký về Phòng Quản lý khoa học trước 17h, ngày 06/05/2022.
Trường Đại học Y Dược Hải Phòng trân trọng thông báo và đề nghị các giảng viên cơ hữu, thỉnh giảng đủ tiêu chuẩn, có nguyện vọng đăng ký xét chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022 hoàn thành mẫu đăng ký về Phòng Quản lý khoa học trước 17h, ngày 06/05/2022.
 

1. Thông báo của Trường ĐH Y Dược Hải Phòng về việc xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh năm 2022 /hpmu/uploads/news/2022_04/1.tb_dang-ky-xet-cong-nhan-dat-tieu-chuan-gs-pgs-2022_0001.pdf

2. Công văn số  65/HĐCDGSNN ngày 8/4/2022 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước về lịch xét công nhận đạt tiêu chuẩn chức danh Giáo sư, Phó giáo sư năm 2022. /hpmu/uploads/news/2022_04/2cong-van-so-65-thong-bao-lich-xet-2022_0001-12-4-22.pdf

3. Mẫu đơn đăng ký  /hpmu/uploads/news/2022_04/3mau-de-nghi-xet-chuc-danh-2022.doc