Trung tâm Ngoại ngữ - Tin họcThS. TRẦN QUỐC TRÌNH
Giám đốc Trung tâm

Email: tqtrinh@hpmu.edu.vn

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM TRUNG TÂM NGOẠI NGỮ - TIN HỌC
 


ThS. Phạm Thị Thu Hằng
Kế toán trưởng
 Email: ptthang@hpmu.edu.vn

ThS. Nguyễn Thị Thanh Trung
Chuyên viên
Email: ntttrung@hpmu.edu.vn
 * Lịch sử và quá trình hình thành
 - Thành lập ngày 07/04/2021

 
* Nhiệm vụ và chức năng


 
 * Thành tích
 
 

Ảnh tập thể Trung tâm