Mẫu 08 - Phiếu đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức

Mẫu 08 - Phiếu đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức
Mẫu 08 - Phiếu đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức
Mẫu 08 - Phiếu đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức

Tải mẫu 08 - Phiếu đánh giá, xếp loại cán bộ, viên chức tại file đính kèm: /hpmu/uploads/news/2015_11/8.phieudanhgiacong-chuc.doc