Mẫu kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng

Mẫu kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng
Mẫu kiểm điểm đảng viên chuyển sinh hoạt đảng
 Chi tiết xem tại file đính kèm: /hpmu/uploads/news/2018_03/mau_kiem-diem-dv-chuyen-shd.doc