Lễ xuất quân đợt 5 của đoàn Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hà Nội

Lễ xuất quân đợt 5 của đoàn Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hà Nội
Lễ xuất quân đợt 5 của đoàn Cán bộ, Giảng viên, Sinh viên tình nguyện hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại Thành phố Hà Nội