Thông báo về cải cách hành chính năm 2015

Thông báo về cải cách hành chính năm 2015
Cải cách nhà chính là một cuộc vận động lớn với nhiều nội dung liên quan đến tất cả cac hoạt động trong Trường. Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường chủ trương tập trung vào việc cải tiến lề lối làm việc; tăng cường kỷ cương học đường nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật; nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.
Ngày 29/1/2015, Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Hải Phòng ban hành công văn số 10/CV-TCCB về việc Cải cách hành chính năm 2015 của nhà trường.

Cải cách nhà chính là một cuộc vận động lớn với nhiều nội dung liên quan đến tất cả cac hoạt động trong Trường. Đảng ủy và Ban Giám hiệu nhà trường chủ trương tập trung vào việc cải tiến lề lối làm việc; tăng cường kỷ cương học đường nhằm nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tổ chức kỷ luật; nâng cao hiệu quả và chất lượng công việc.

Kế hoạch cải cách hành chính năm 2015 của trường Đại học Y Dược Hải Phòng có 3 nội dung cơ bản.Chi tiết xem tại file đính kèm