Đề tài: Thực trạng và hiệu quả can thiệp bệnh Hen phế quản của công nhân tiếp xúc bụi bông tại cơ sở dệt, may Nam Định (2014 – 2016)

Đề tài: Thực trạng và hiệu quả can thiệp bệnh Hen phế quản của công nhân tiếp xúc bụi bông tại cơ sở dệt, may Nam Định (2014 – 2016)
Đề tài Tiến sĩ Y tế công cộng: Thực trạng và hiệu quả can thiệp bệnh Hen phế quản của công nhân tiếp xúc bụi bông tại cơ sở dệt, may Nam Định (2014 – 2016) Mã số: 97.20.701 Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Thúy Hà
Đề tài Tiến sĩ Y tế công cộng: Thực trạng và hiệu quả can thiệp bệnh Hen phế quản của công nhân tiếp xúc bụi bông tại cơ sở dệt, may Nam Định (2014 – 2016)
Mã số: 97.20.701
Chủ nhiệm đề tài: Trần Thị Thúy Hà
 
STT Nội dung Chi tiết
1 Tóm tắt luận án Tiến sĩ Y tế công cộng tiếng Việt Chi tiết xem tại đây
2 Tóm tắt luận án Tiến sĩ Y tế công cộng tiếng Anh Chi tiết xem tại đây
3 Toàn văn Luận án Tiến sĩ Y tế công cộng Chi tiết xem tại đây
4 Trang thông tin về những đóng góp mới của Luận án Chi tiết xem tại đây
5 The new main scientific contribution of the thesis Chi tiết xem tại đây