Hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức và lao động hợp đồng

Hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức và lao động hợp đồng năm học 2015-2016
Hướng dẫn đánh giá, phân loại viên chức và lao động hợp đồng năm học 2015-2016

Chi tiết xem tại file đính kèm: /hpmu/uploads/news/2016_06/huong-dan-002.pdf