Nghiên cứu thực trạng và giải pháp can thiệp bỏ điều trị methadone ở bệnh nhân nghiện các chất dạng thuốc phiện tại Hải Phòng, 2014 - 2016

Nghiên cứu thực trạng và giải pháp can thiệp bỏ điều trị methadone ở bệnh nhân nghiện các chất dạng thuốc phiện tại Hải Phòng, 2014 - 2016
Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp can thiệp bỏ điều trị methadone ở bệnh nhân nghiện các chất dạng thuốc phiện tại Hải Phòng, 2014 - 2016 Chuyên ngành: Y tế Công Cộng Mã số: 97.20.701 Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thắm
Đề tài: Nghiên cứu thực trạng và giải pháp can thiệp bỏ điều trị methadone ở bệnh nhân nghiện các chất dạng thuốc phiện tại Hải Phòng, 2014 - 2016 
Chuyên ngành: Y tế Công Cộng 
Mã số: 97.20.701
Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Thị Thắm 
STT Nội dung Chi tiết
1 Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y tế Công cộng bằng Tiếng Việt Xem tại đây
2 Tóm tắt Luận án Tiến sĩ Y tế Công cộng bằng Tiếng Anh Xem tại đây
3 Toàn văn Luận án Tiến sĩ Y tế công cộng Xem tại đây
4 Thông tin về những đóng góp mới của Luận án Tiếng Việt Xem tại đây
5 Thông tin về những đóng góp mới của Luận án Tiếng Anh Xem tại đây