07:29 +07 Thứ bảy, 02/03/2024

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » HỆ THỐNG TỔ CHỨC » Phòng Ban » Phòng Hành chính tổng hợp

Phòng Hành chính tổng hợp

Chủ nhật - 31/12/2017 02:53
 
 
ThS. NGUYỄN THỊ ÁNH TUYẾT
Trưởng phòng
Email: ntatuyet@hpmu.edu.vn
 

CN. VŨ NGỌC ĐỨC
Phó trưởng phòng
Email: vnduc@hpmu.edu.vn

DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP
 

ThS. Nguyễn Thị Quỳnh Hoa
Email: ntqhoa@hpmu.edu.vn 

ThS. Nguyễn Đức Chính
Email:chinhnd@hpmu.edu.vn

ThS. Vũ Minh Thu
Email: vmthu@hpmu.edu.vn

CN. Hoàng Thị Thanh Tâm
Email: htttam@hpmu.edu.vn

CN. Đào Thị Thu Giang
 Email: dttgiang@hpmu.edu.vn

CN. Mai Thị Thúy Nga
Tổ y tế cơ quan

CN. Phạm Thị Thía
Tổ Y tế cơ quan
Email: ptthia@hpmu.edu.vn
 
CNCĐ. ĐoànThị Liễu
Tổ Y tế cơ quan
Email: dtlieu@hpmu.edu.vn
 
* Lịch sử hình thành
-  Phòng Hành chính Tổng hợp tiền thân là phòng Hành chính - Quản tri, sau đó sáp nhập với phòng Tổ chức cán bộ thành phòng Tổ chức - Hành chính.
-  Tháng 8/2003 phòng Hành chính Tổng hợp được tách phòng Tổ chức - Hành chính.
-  Tháng 8/2006 Phòng Hành chính tổng hợp được giao nhiệm vụ phụ trách tổ Y tế cơ quan.
 
* Lãnh đạo qua các thời kỳ
-  Ông Ngô Quang Trường: Phụ trách phòng Hành chính Quản trị (6/1979 - 5/1980).
-  CN. Vũ Tuấn Lộc: Phụ trách phòng Hành chính Quản trị (6/1980 - 8/1992).
-  TTƯT.BS. Nguyễn Đức Thành: Phó trưởng phụ trách phòng Tổ chức - Hành chính (9/1992 - 1/2000) và Trưởng phòng Tổ chức - Hành chính (1/2000 - 4/2003).
-  ThS. Phạm Trung Bồng: Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp (4/2003 - 5/2012).
-  ThS. Nguyễn Thị Ánh Tuyết: Trưởng phòng Hành chính Tổng hợp (6/2012 đến nay).

*Tổ chức và chế độ hoạt động:

- Phòng Hành chính tổng hợp chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Phó Hiệu trưởng phụ trách kinh tế.
- Phòng có 1 Trưởng phòng và 1 - 2 Phó trưởng phòng. Số lượng Phó Trưởng phòng do Hiệu trưởng quy định căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp giai đoạn phát triển của đơn vị.
- Trưởng phòng là đầu mối để Ban Giám hiệu nắm tình hình hoạt động chung của toàn Trường. Trong trường hợp Trưởng phòng đi vắng phải uỷ quyền cho 01 Phó trưởng phòng thay mặt để giải quyết công việc. Trưởng phòng (hoặc Phó trưởng phòng được uỷ quyền) được thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của trường những văn bản trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ được giao, chủ động sao hoặc trích lục các văn bản của cấp trên gửi đến các đơn vị liên quan.
- Phó trưởng phòng Hành chính tổng hợp là người giúp Trưởng phòng trong công tác điều hành chung và trực tiếp phụ trách nhóm công việc do Trưởng phòng phân công.
- Nhiệm vụ của viên chức, nhân viên trong phòng Hành chính tổng hợp do Trưởng phòng phân công trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Hiệu trưởng quy định.

* Biên chế:

Biên chế của phòng Hành chính tổng hợp do Hiệu trưởng quyết định trên cơ sở tình hình nhiệm vụ, nhu cầu công tác của đơn vị trong từng thời gian và theo đề xuất của lãnh đạo phòng. 
 
* Thành tích
- Bằng khen của UBND Thành phố Hải Phòng năm 2009.
- Bằng khen Bộ Y tế năm 2015, 2018.
- Danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc các năm liền, năm học 2011 - 2012; 2012 - 2013; 2013 - 2014, 2014 - 2015, 2015 - 2016, 2016 - 2017, 2017 - 2018.


 
 
.*Chức năng, nhiệm vụ
1. Chức năng
Phòng Hành chính tổng hợp có chức năng tham mưu giúp Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu tổng hợp, theo dõi, điều phối hoạt động của các tổ chức thuộc Trường theo chương trình, kế hoạch công tác của Ban Giám hiệu; thực hiện công tác hành chính, văn thư lưu trữ; thông tin nội bộ trong nhà trường và một số công tác khác do Ban Giám hiệu phân công.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Phục vụ sự chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo nhà trường:
- Là đầu mối và phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu, giúp việc cho Hiệu trưởng trong việc xây dựng kế hoạch ngắn hạn, trung hạn và kế hoạch chiến lược dài hạn của nhà trường. Tổng hợp, theo dõi và đôn đốc việc thực hiện kế hoạch công tác đã được Hiệu trưởng duyệt.
- Thông báo ý kiến chỉ đạo của Ban Giám hiệu đến các đơn vị có liên quan.
- Tổng hợp báo cáo tình hình hoạt động của các đơn vị trong trường, giúp Hiệu trưởng làm việc trong Hội nghị giao ban hàng tuần, tháng, quý, năm.
- Tham mưu, đề xuất, xin ý kiến chỉ đạo, quyết định của Ban Giám hiệu đối với những công việc mới, đột xuất có liên quan đến nhà trường.
- Giúp Hiệu trưởng trong việc cung cấp các thông tin cho các phương tiện thông tin đại chúng, tổ chức và cá nhân trong phạm vi cho phép.
- Xây dựng, kiểm tra và đôn đốc việc thực hiện Nội quy cơ quan.
2.2. Thực hiện công tác hành chính, văn thư, lưu trữ của nhà trường:
- Tổ chức thực hiện công tác hành chính, văn thư, thông tin liên lạc và bảo mật thông tin trong nhà trường. Thực hiện tốt việc quản lý con dấu của cơ quan theo các quy định hiện hành.
- Tổ chức việc giao nhận, gửi công văn, giấy tờ trong và ngoài cơ quan; theo dõi và đảm bảo công văn, giấy tờ được giao nhận kịp thời, đúng địa chỉ.
- Tổ chức và thực hiện công tác lưu trữ; hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị trong nhà trường thực hiện đúng các quy định của nhà nước về công tác văn thư, lưu trữ và soạn thảo văn bản; xây dựng kế hoạch và phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ tổ chức các lớp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao nghiệp vụ văn thư, lưu trữ cho viên chức, nhân viên của các đơn vị trong nhà trường.
- Có trách nhiệm bảo đảm các điều kiện, phương tiện phục vụ công việc điều hành của Ban Giám hiệu.
- Xây dựng và quản lý cơ sở dữ liệu thống kê của toàn trường; dự thảo các báo cáo sơ kết, tổng kết hàng năm, báo cáo đột xuất; tổng hợp và cung cấp các số liệu báo cáo thống kê theo yêu cầu của cấp trên. Đôn đốc các đơn vị liên quan báo cáo các vấn đề chuyên sâu đảm bảo kịp thời, đúng thời gian.
- Đặt mua, tiếp nhận và phân phối báo chí đến các đơn vị trong trường.
- Cấp giấy giới thiệu, giấy đi đường cho công chức, viên chức và nhân viên lao động được cử đi công tác ngoài trường.
- Ký xác nhận giấy đi đường cho khách từ các cơ quan ngoài đến công tác và lưu trú tại trường.
2.3. Công tác lễ tân, khánh tiết:
- Đón tiếp khách trong và ngoài nước đến trường công tác, sắp xếp, hướng dẫn khách đến các bộ phận chức năng để giải quyết công việc. Phối hợp với Phòng Hợp tác quốc tế thực hiện kế hoạch lễ tân đối với khách nước ngoài đến làm việc tại trường.
- Chịu trách nhiệm chính về công việc khánh tiết trong các ngày lễ, Tết, hội nghị, hội thảo trong nhà trường và công việc đột xuất khác có liên quan.
- Chủ trì và phối hợp với các đơn vị liên quan đảm bảo các điều kiện cần thiết cho việc tổ chức các cuộc họp, hội nghị, hội thảo và sự kiện của trường.
- Thực hiện việc hiếu, hỷ theo quy định của nhà trường;
2.4. Phụ trách Tổ y tế cơ quan:
Nhiệm vụ cụ thể của Tổ y tế cơ quan là:
- Khám bệnh, điều trị, phát thuốc cho công chức, viên chức, nhân viên lao động và sinh viên theo chức năng nhiệm vụ quy định cho Trạm Y tế cơ sở trong Thông tư 14/BYT-TTg ngày 09/5/1997 của Bộ Y tế.
-  Hàng năm tổ chức khám sức khoẻ định kỳ cho công chức, viên chức và nhân viên lao động, quản lý hồ sơ sức khoẻ; đề xuất với Ban Giám hiệu nhà trường về các vấn đề về tình hình sức khoẻ, bệnh tật, vấn đề chăm sóc sức khoẻ của công chức, viên chức, nhân viên lao động và các vấn đề liên quan đến công tác y tế trong nhà trường.
- Quản lý công tác vệ sinh an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường trong khu vực nhà trường và báo cáo theo định kỳ về phòng Tổ chức cán bộ.
- Phối hợp với phòng Đào tạo đại học tổ chức khám sức khoẻ cho sinh viên khi vào và ra trường. Phối hợp với phòng Tổ chức cán bộ thực hiện Pháp lệnh Bảo hộ lao động.
- Thực hiện một số nhiệm vụ khác khi được nhà trường và phòng Hành chính tổng hợp phân công.
2.5. Các công tác khác:
- Quản lý tốt tài sản, vật tư được Ban Giám hiệu giao (phòng họp, phòng tiếp khách v.v...) và tài sản, vật tư trong phòng làm việc của Ban Giám hiệu.
- Có trách nhiệm kiểm tra, đôn đốc, đảm bảo cảnh quan và công tác vệ sinh môi trường trong nhà trường. Quy hoạch và thực hiện công tác trồng và chăm sóc, cắt tỉa cây xanh, hoa, cây cảnh, đảm bảo cảnh quan xanh, sạch, đẹp.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.


Tập thể phòng Hành chính tổng hợp
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin cũ hơn