06:40 +07 Thứ bảy, 18/05/2024

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » NỘI DUNG CÔNG KHAI

Công Văn thực hiện nội dung công khai năm học 2014 - 2015

Thứ hai - 01/12/2014 09:08
BỘ Y TẾ
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC
HẢI PHÒNG

 
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 456/BGH-YDHP
V/v thực hiện công khai năm học
2014-2015
Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2014
 
 
 
Kính gửi:        -  Vụ Kế hoạch Tài chính
                         - Bộ Giáo dục và Đào tạo

 
Thực hiện công văn số 5901/BGDĐT-KHTC ngày 17/10/2014 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc báo cáo các nội dung thực hiện quy chế công khai đối với cơ sở giáo dục đại học theo quy định tại Thông tư 09/2009/TT-BGDĐT, Truờng Đại học Y Dược Hải Phòng báo cáo như sau:

1. Về nội dung công khai
a) Công khai cam kết chất lượng giáo dục và chất lượng giáo dục thực tế:
- Công khai cam kết chất lượng giáo dục đối với các bậc đào tạo hệ chính quy; cam kết các điều kiện mà sinh viên được thụ hưởng khi vào học tại trường theo Biểu mẫu 20 (trong file đính kèm).
- Công khai chât lượng giáo dục thực tế về tỷ lệ sinh viên hệ chính quy tốt nghiệp năm học 2013 có việc làm theo Biểu mẫu 21 (trong file đính kèm).
- Hoàn thành tự đánh giá chât lượng của Bộ Giáo dục và Đào tạo
- Hoàn thành kiểm định quốc tế các trường Đại học trong khối Pháp ngữ.
b) Công khai điều kiện đảm bảo chất lượng giáo dục:
- Cơ sở vật chất: Biểu mẫu 22 (trong file đính kèm).
- Đội ngũ giảng viên cơ hữu: Biểu mẫu 23 (trong file đính kèm).
c) Công khai thu chi tài chính:
- Công khai tài chính: Biểu mẫu 24 (trong file đính kèm).

. Hình thức công khai
Công khai trên trang thông tin điện tử của trường và công khai tại trường:
- Nhà trường công bố các nội dung này trên Website: http://hpmu.edu.vn
- Nhà trường in báo cáo và các tài liệu liên quan gửi đến tất cả các đơn vị trong trường, bảo đảm tính đầy đủ và cập nhật khi có thông tin mới hoặc thay đổi để thông tin luôn chính xác và kịp thời.
Trân trọng cảm ơn.
 

Nơi nhận:                                                                                     
- Như trên;
- Lưu: VT,ĐTĐH.
 
KT.HIỆU TRƯỞNG
(đã ký tên và đóng dấu)
 
PGS.TS. Phạm Văn Hán
 
 

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn