11:22 +07 Thứ sáu, 03/02/2023

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » SINH VIÊN » Sinh viên tốt nghiệp

QUYẾT ĐỊNH VÀ DANH SÁCH SINH VIÊN TỐT NGHIỆP CÁC NĂM

Thứ hai - 04/12/2017 11:11
Stt Văn bản

Số hiệu văn bản                     
Ngày ban hành văn bản
Nơi ban hành văn bản                         
Chi tiết
1
Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2010
 
398/QĐ-YHP 20/7/2010 Trường ĐHY HP Tại đây
2
Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2011
 
433/QĐ-YHP 22/7/2011 Trường ĐHY HP Tại đây
3
Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2012
 
686/QĐ-YHP 21/8/2012 Trường ĐHY HP Tại đây
4
Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2013
 
 579/QĐ-YHP 29/7/2013 Trường ĐHY HP Tại đây
5
Quyết đinh và danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2014
 
 579/YDHP-QĐ 30/7/2014 Trường ĐHYD HP Tại đây
6
Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2015
 
 511/YDHP-QĐ 13/7/2015 Trường ĐHYD HP Tại đây
7
Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2016
 
689/YDHP-QĐ 25/7/2016 Trường ĐHYD HP Tại đây
8
Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2017
 
745/YDHP-QĐ 04/7/2017 Trường ĐHYD HP Tại đây
 
9
 

Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2018
 
657/YDHP-QĐ 16/07/2018 Trường ĐHYD HP Tại đây
10
Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2019

- Đợt 1

- Đợt 2

 


689/YDHP-QĐ

1686/YDHP-QĐ


04/07/2019

25/12/2019


Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP


Tại đây

Tại đây
11
Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2018 (đợt 3)
 
688/YDHP-QĐ 04/07/2019 Trường ĐHYD HP Tại đây

12

Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2020                      

- Bác sĩ Y khoa hệ chính quy

- Bác sĩ Y học dự phòng

- Bác sĩ Răng Hàm Mặt

- Cử nhân Điều dưỡng - Hệ VLVH

- Cử nhân Kỹ thuật XNYH - Hệ VLVH

- Dược sĩ Chính quy

- Cử nhân Điều dưỡng Chính quy

- Cử nhân Kỹ thuật XNYH Chính quy

- Dược sĩ - Hệ liên thông

- Bác sĩ Liên thông Y khoa Chính quy
 756/YHDP-QĐ

757/YDHP-QĐ

758/YDHP-QĐ

769/YDHP-QĐ

770/YDHP-QĐ

773/YDHP-QĐ

774/YDHP-QĐ

775/YDHP-QĐ

776/YDHP-QĐ

808/YDHP-QĐ22/07/2020

22/07/2020

22/07/2020

23/07/2020

23/07/2020

23/07/2020

23/07/2020

23/07/2020

23/07/2020

04/08/2020Trường ĐHYD HP

Trường ĐHYD HP

Trường ĐHYD HP

Trường ĐHYD HP

Trường ĐHYD HP

Trường ĐHYD HP

Trường ĐHYD HP

Trường ĐHYD HP

Trường ĐHYD HP

Trường ĐHYD HPTại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

13

Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2020:

- CN Điều dưỡng Chính quy (Đợt 2)

- Cử nhân Kỹ thuật XNYH CQ (Đợt 2)

- Cử nhân Điều dưỡng VLVH 2020

- Bác sĩ Y khoa hệ Liên thông (Đợt 2)

- CN Điều dưỡng VLVH (CĐ-ĐH)

- Bác sĩ Y học dự phòng (Đợt 2)

- Bác sĩ Y khoa (Đợt 2)

- Bác sĩ Y khoa (Đợt 3)
 1115/YDHP-QĐ

1114/YDHP-QĐ

1112/YDHP-QĐ

1113/YDHP-QĐ

1645/YDHP-QĐ

1915/YDHP-QĐ

1916/YDHP-QĐ

1917/YDHP-QĐ01/10/2020

01/10/2020

01/10/2020

01/10/2020

26/11/2020

25/12/2020

25/12/2020

25/12/2020Trường ĐHYD HP

Trường ĐHYD HP

Trường ĐHYD HP

Trường ĐHYD HP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHPTại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây
14 Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp năm 2021:

- BS Y học cổ truyền - Chính quy

- BS YHDP - Chính quy

- CN XNYH-VLVH (TC-ĐH)

- CN XNYH-VLVH (CĐ-ĐH)

- BS Răng Hàm Mặt - Chính quy

- Dược sĩ -Liên thông (CĐ-ĐH)

- CN Điều Dưỡng-VLVH (TC-ĐH)

- CN Điều Dưỡng-VLVH (CĐ-ĐH)

- Dược sĩ ĐH - Chính quy

- CN Điều Dưỡng - Chính quy

- CN XNYH - Chính quy

- BS Y Khoa - Liên thông

- BS Y Khoa - Chính quy

- Cử nhân Kỹ thuật XNYH - VLVH

- Cử nhân Điều dưỡng - VLVH
 874/YDHP-QĐ

872/YDHP-QĐ

882/YDHP-QĐ

883/YDHP-QĐ

873/YDHP-QĐ

878/YDHP-QĐ

881/YDHP-QĐ

880/YDHP-QĐ

877/YDHP-QĐ

845/YDHP-QĐ

876/YDHP-QĐ

879/YDHP-QĐ

871/YDHP-QĐ

753/YDHP-QĐ

752/YDHP-QĐ
 16/07/2021

16/07/2021

16/07/2021

16/07/2021

16/07/2021

16/07/2021

16/07/2021

16/07/2021

16/07/2021

16/07/2021

16/07/2021

16/07/2021

16/07/2021

24/06/2021

24/06/2021
 Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP
 Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây
 
15 Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 2 năm 2021:

- BS Y khoa K34 Đợt 3

- BS RHM K6 Đợt 2

- BS Y khoa K36 Đợt 3

- BS Y khoa liên thông CT32 đợt 3

- BS Y Khoa K37 đợt 2

- BS YHDP K9 đợt 2

- BS YHCT K1 đợt 2

- CNĐD K13 đợt 2

- XNYH k9 đợt 2

- Dược K5 đợt 2

- Dược LT.K3 đợt 2

- BS Y khoa liên thông CT33 đợt 21247/YDHP-QĐ

1248/YDHP-QĐ

1249/YDHP-QĐ

1250/YDHP-QĐ

1251/YDHP-QĐ

1252/YDHP-QĐ

1253/YDHP-QĐ

1254/YDHP-QĐ

1255/YDHP-QĐ

1256/YDHP-QĐ

1257/YDHP-QĐ

1258/YDHP-QĐ01/10/2021

01/10/2021

01/10/2021

01/10/2021

01/10/2021

01/10/2021

01/10/2021

01/10/2021

01/10/2021

01/10/2021

01/10/2021

01/10/2021Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHPTại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây
16 Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 3 năm 2021:

- BS Y khoa Đợt 3

- CN Điều dưỡng CQ Đợt 3

- CN Kỹ thuật Y học CQ Đợt 3

- Dược sĩ CQ Đợt 3

- CN KTYH CQ 2016 Đợt 3

 2020/YDHP-QĐ

2021/YDHP-QĐ

2022/YDHP-QĐ

2023/YDHP-QĐ

2024/YDHP-QĐ

 30/12/2021

30/12/2021

30/12/2021

30/12/2021

30/12/2021

 Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

 Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

 
17 Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 4 năm 2021:

- BS Y học cổ truyền K1

- CN Điều dưỡng CQ Đợt 4

- CN Kỹ thuật Y học VLVH K2A

- Dược sĩ CQ K5 Đợt 4

 622/YDHP-QĐ

623/YDHP-QĐ

625/YDHP-QĐ

624/YDHP-QĐ

 04/04/2022

04/04/2022

04/04/2022

04/04/2022

 Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

 Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

 
18 Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 15/07/2022:

- BS Y học cổ truyền - Chính quy

- BS YHDP - Chính quy

- BS Răng Hàm Mặt - Chính quy

- Dược sĩ ĐH - Chính quy

- Dược sĩ ĐH - Chính quy (K5)

- CN Điều Dưỡng - Chính quy

- CN XNYH - Chính quy

- BS Y Khoa - Liên thông

 


1110/YDHP-QĐ

1109/YDHP-QĐ

1111/YDHP-QĐ

1105/YDHP-QĐ

1106/YHDP-QĐ

1112/YDHP-QĐ

1107/YDHP-QĐ

1108/YDHP-QĐ
 


15/07/2022

15/07/2022

15/07/2022

15/07/2022

15/07/2022

15/07/2022

15/07/2022

15/07/2022
 


Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP
 Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

 
19 Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 25/07/2022:

- BS Y khoa - Chính quy - K38

- BS Y khoa - Chính quy - K37

- BS Y khoa Liên thông - K34

- Dược sĩ - Chính quy - K61208/YDHP-QĐ

1209/YDHP-QĐ

1210/YDHP-QĐ

1211/YDHP-QĐ25/07/2022

25/07/2022

25/07/2022

25/07/2022Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHP

Trường ĐHYDHPTại đây

Tại đây

Tại đây

Tại đây

20
 
Quyết định và danh sách sinh viên tốt nghiệp đợt 30/08/2022:
- CN Điều Dưỡng VLVH 2020 - 2023


1507/YDHP-QĐ


30/08/2023


Trường ĐHYDHP


Tại đây

Tác giả bài viết: Phòng Đào tạo đại học

Nguồn tin: Phòng Đào tạo đại học

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết
Từ khóa: danh sách, sinh viên

Những tin mới hơn