Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2014-2015

Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học Năm học 2014-2015
BỘ Y TẾ    
TRƯỜNG ĐẠI HỌC Y DƯỢC HẢI PHÒNG    
       
Biểu mẫu 24
(Kèm theo công văn số 456 /BGH-YDHP ngày 14 tháng 11 năm 2014)
       
THÔNG BÁO
Công khai tài chính của cơ sở giáo dục đại học
Năm học 2014-2015

TT Nội dung Đơn vị tính Học phí 1SV/năm
I Học phí hệ chính quy chương trình
đại trà năm học 2014-2015
triệu đồng/năm   
1  Tiến sỹ triệu đồng/năm  20
2  Thạc sỹ triệu đồng/năm  12
3  Chuyên khoa Y cấp II triệu đồng/năm  20
4  Đại học triệu đồng/năm  8
5  Chuyên khoa Y cấp I triệu đồng/năm  12
6  Cao đẳng triệu đồng/năm   
7  Trung cấp chuyên nghiệp triệu đồng/năm   
I  Học phí hệ chính quy chương trình
 khác năm học 2014-2015
triệu đồng/năm   
1  Tiến sỹ triệu đồng/năm   
2  Thạc sỹ triệu đồng/năm   
3  Chuyên khoa Y cấp II triệu đồng/năm   
4  Đại học triệu đồng/năm   
5  Chuyên khoa Y cấp I triệu đồng/năm   
6  Cao đẳng triệu đồng/năm   
7  Trung cấp chuyên nghiệp triệu đồng/năm   
II  Học phí hệ vừa học vừa làm tại trường
 năm học 2014-2015
triệu đồng/năm   
1  Tiến sỹ triệu đồng/năm  20
2  Thạc sỹ triệu đồng/năm  12
3  Chuyên khoa Y cấp II triệu đồng/năm  20
4  Chuyên khoa Y cấp I triệu đồng/năm  12
5  Đại học triệu đồng/năm  8
6  Cao đẳng triệu đồng/năm   
7  Trung cấp chuyên nghiệp triệu đồng/năm   
IV  Tổng thu năm 2013 tỷ đồng 127.7
1  Từ ngân sách tỷ đồng 59.2
2  Từ học phí, lệ phí tỷ đồng 36
3  Từ nghiên cứu khoc học và chuyển giao công nghệ tỷ đồng 8.5
4  Từ nguồn khác tỷ đồng 24


  Hải Phòng, ngày 14 tháng 11 năm 2014
             Người lập biểu KT.HIỆU TRƯỞNG
  (đã ký tên và đóng dấu)
     
     
              Lê Tiến Thành PGS.TS.Phạm Văn Hán