04:13 +07 Thứ tư, 29/05/2024

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » HỆ THỐNG TỔ CHỨC » Phòng Ban

Phòng Hợp tác quốc tế

Chủ nhật - 31/12/2017 04:17

  ThS. NGUYỄN THỊ HIỀN
Phụ trách phòng

Email: nthien@hpmu.edu.vn

ThS. ĐỖ THỊ HOÀI
Phó trưởng phòng

Email: dthoai@hpmu.edu.vn

 
DANH SÁCH CÁN BỘ ĐƯƠNG NHIỆM PHÒNG HỢP TÁC QUỐC TẾ

ThS. Trương Thành Nam
Email: ttnam@hpmu.edu.vn

CN. Nguyễn Thị Thu Phương
Email: ntthuphuong@hpmu.edu.vn
 
CN. Lê Thị Hà Phương
Email: lthphuong@hpmu.edu.vn

  
* Lịch sử hình thành

Trường  Đại học Y Dược Hải Phòng đã trải qua quá trình 35 năm xây dựng và phát triển.
- Tháng 01 năm 2000, Phòng Quản lý Khoa học được thành lập.
- Tháng 07 năm 2003, Phòng Quản lý Khoa học sát nhập thêm Bộ phận Đào tạo sau đại học và đươc  đổi tên  thành phòng Quản lý khoa học và Đào tạo sau đại học.
- Ngày 21 tháng 3 năm 2006,  Phòng sát nhập thêm  Ban Đối ngoại , Bộ phận Đào tạo sau đại học  được tách ra thành  Phòng Đào tạo sau đại học,  Phòng lại được đổi tên thành phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế.
- Vào tháng 12 năm 2015, với tầm vóc ngày một lớn mạnh và nhằm hoàn thành  nhiệm vụ cũng như mang lại kết quả công việc cao nhất, Phòng được tách ra từ phòng Quản lý khoa học và Hợp tác quốc tế và chính thức được mang tên Phòng Hợp tác quốc tế. 
Lãnh đạo qua các thời kỳ

- Từ năm 1979 đến  năm 1999: PGS.TS Nguyễn Đức Lung, Phó hiệu trưởng Trường đại học Y Hà Nội  kiêm Trưởng phân hiệu Đại học Y Hải Phòng, trực tiếp lãnh đạo công tác hợp tác quốc tế, đánh dấu thời kỳ nhà trường bắt đầu hợp tác với các đối tác nước ngoài như nước Pháp, các nước thành viên khối Pháp ngữ, Mỹ và Thụy Điển ...
- Từ năm 2000 đến năm 2005: GS.TS Nguyễn Hữu Chỉnh, Hiệu trưởng nhà trường  phụ trách công tác đối ngoại, Trưởng ban đối ngoại là TS Đặng Văn Chức.
- Từ  năm 2006 đến năm 2015: GS.TS Phạm Văn Thức, Hiệu trưởng, phụ trách công tác đối ngoại. PGS.TS Đặng Văn Chức, Phó phòng Quản  lý khoa học và Hợp tác quốc tế chuyên trách HTQT.
- Tháng 12 năm 2015:Phòng Hợp tác quốc tế chính thức được thành lập. PGS.TS. Nguyễn Văn Hùng, Phó Hiệu trưởng trực tiếp phụ trách phòng giai đoạn mới thành lập (từ tháng 12 năm 2015).
 PGS.TS Phạm Minh Khuê, Trưởng phòng từ năm 2017.
 ThS. Nguyễn Thị Hiền, Trưởng Bộ môn Ngoại ngữ là phó phòng.
*Tổ chức và chế độ hoạt động

- Phòng Hợp tác quốc tế chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Phó Hiệu trưởng phụ trách quan hệ quốc tế.
- Phòng có 1 Trưởng phòng và 1-2 Phó trưởng phòng, số lượng Phó trưởng phòng do Hiệu trưởng quy định căn cứ vào yêu cầu nhiệm vụ và phù hợp giai đoạn phát triển của đơn vị.
- Trưởng phòng Hợp tác quốc tế là đầu mối để Hiệu trưởng nắm chắc tình hình về công tác hợp tác quốc tế của toàn Trường. Trưởng phòng tham gia các buổi tiếp khách quốc tế của nhà trường. Trong trường hợp Trưởng phòng đi vắng phải uỷ quyền cho 01 Phó trưởng phòng thay mặt để giải quyết công việc của đơn vị. Trưởng phòng (hoặc Phó trưởng phòng được uỷ quyền) được thừa lệnh Hiệu trưởng ký và đóng dấu của Trường những văn bản, giấy tờ trong phạm vi chức năng và nhiệm vụ được giao.
- Phó trưởng phòng Hợp tác quốc tế là người giúp Trưởng phòng điều hành công tác chung của phòng và trực tiếp phụ trách những mảng công tác do Trưởng phòng phân công.
- Nhiệm vụ của viên chức, nhân viên trong phòng Hợp tác quốc tế do Trưởng phòng phân công trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn đã được Hiệu trưởng quy định.

Biên chế

Biên chế của phòng Hợp tác quốc tế do Hiệu trưởng quyết định trên cơ sở tình hình nhiệm vụ, nhu cầu công tác của đơn vị trong từng thời gian và theo đề xuất của lãnh đạo phòng. 

* Thành tích

-  Danh hiệu tập thể lao động xuất sắc năm 2015, 5 năm liên tục từ 2015 - 2018
-  Bằng khen của ỦBND thành phố Hải Phòng năm 2014
-  Bằng khen của Bộ Y tế năm 2015


 

 
1. Chức năng
Phòng Hợp tác quốc tế có chức năng tham mưu cho Hiệu trưởng, Ban Giám hiệu các vấn đề có liên quan đến công tác hợp tác quốc tế nhằm mục đích thu hút sự giúp đỡ về vật chất, kỹ thuật cho Trường, nâng cao chất lượng đào tạo, chất lượng đội ngũ giảng viên, nâng cao vị trí của nhà trường trong cộng đồng các trường đại học trong khu vực và thế giới.
2. Nhiệm vụ, quyền hạn
2.1. Về công tác đối ngoại – hợp tác quốc tế:
- Tổ chức triển khai và theo dõi việc thực hiện các chương trình hợp tác quốc tế của Trường, bao gồm quan hệ hợp tác với các Trường, các tổ chức khoa học kỹ thuật, tổ chức Chính phủ, tổ chức phi Chính phủ, các tổ chức quần chúng và những cá nhân, các nhà khoa học, các nhà từ thiện, Việt kiều nhằm tranh thủ trí tuệ, thông tin và sự giúp đỡ về tài chính, vật chất - kỹ thuật của nước ngoài. Đề xuất với Hiệu trưởng những biện pháp thích hợp để thiết lập và củng cố mối quan hệ hợp tác quốc tế đảm bảo tranh thủ được lợi ích tối đa cho Trường.
- Sưu tầm thông tin, tài liệu, nghiên cứu tình hình, đặc điểm, tiềm năng, mức độ phát triển các tổ chức quốc tế, các cơ sở đào tạo, nghiên cứu khoa học ở các nước trên thế giới để phục vụ cho việc định hướng trong công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế của Trường.
- Đề xuất với Hiệu trưởng những chủ trương và nội dung mang tính chất chiến lược trong công tác hợp tác quốc tế. Xây dựng các kế hoạch hợp tác ngắn hạn và dài hạn trình Hiệu trưởng phê duyệt và tổ chức thực hiện.
- Kết hợp với các bộ phận đơn vị chuyên môn liên quan trong Trường cố vấn và chuẩn bị hồ sơ giúp Hiệu trưởng trong việc đàm phán, ký kết các văn bản làm việc và hợp tác với các đối tác về các lĩnh vực mà hai bên cùng quan tâm.
- Phối hợp chặt chẽ với Vụ Hợp tác quốc tế của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Y tế và các cơ quan hữu quan khác nhằm tiến hành một cách có hiệu quả công tác hợp tác quốc tế của Trường.
- Trên cơ sở các quy định của Nhà nước, phối hợp với phòng Đào tạo đại học, phòng Đào tạo sau đại học xây dựng các quan hệ hợp tác quốc tế trong lĩnh vực đào tạo (cử người đi nước ngoài hoặc mời chuyên gia nước ngoài về đào tạo tại trường).
- Xây dựng kế hoạch đoàn vào, đoàn ra hàng quý, hàng năm trình Hiệu trưởng phê duyệt để báo cáo Bộ Giáo dục – Đào tạo, Bộ Y tế và Công an thành phố, đồng thời tổ chức thực hiện kế hoạch theo đúng quy định của pháp luật.
- Cùng với các bộ phận chức năng và các đơn vị chuyên môn liên quan chuẩn bị nội dung, chương trình làm việc của từng đoàn vào, đoàn ra. Phối hợp với phòng Hành chính tổng hợp lập kế hoạch và chuẩn bị cơ sở vật chất để đón tiếp và làm việc với các đoàn khách quốc tế theo đúng quy định của pháp luật.
- Liên hệ với các Đại sứ quán, cơ quan đại diện của nước ta ở nước ngoài và các cơ quan hữu quan để nắm tình hình và quản lý đoàn ra, đoàn vào. Phối hợp cùng các phòng ban liên quan tiếp nhận, quản lý sinh viên nước ngoài đến học tập tại trường.
- Phối hợp với phòng Tài chính kế toán lập kế hoạch dự trù tài chính đảm bảo kinh phí cho hoạt động hợp tác quốc tế  của Trường.
- Hướng dẫn và kiểm tra các đơn vị trong Trường về nghiệp vụ đối ngoại, về công tác thiết lập và triển khai các mối quan hệ quốc tế, các đề tài, dự án hợp tác với nước ngoài.
- Dưới sự chỉ đạo của Hiệu trưởng, phối hợp với các đơn vị và các cơ quan hữu quan trong và ngoài Trường tổ chức các Hội nghị, Hội thảo và các lớp tập huấn quốc tế tại Trường đảm bảo đúng pháp luật hiện hành.
- Theo dõi và kiểm tra thường xuyên tình hình thực hiện các kế hoạch hợp tác đã ký kết, kịp thời báo cáo với Hiệu trưởng và chủ động đề xuất các biện pháp hữu hiệu để giải quyết các vướng mắc, tổ chức định kỳ sơ kết và tổng kết công tác hợp tác quốc tế của Trường.
- Phối kết hợp cùng phòng Công tác chính trị quảng bá hình ảnh và hoạt động của Nhà trường như: cung cấp các thông tin hợp tác quốc tế thường xuyên và cập nhật trên hệ thống trang Web của Trường, biên soạn cuốn sách mỏng, tờ rơi bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, slide giới thiệu về Trường.
- Tìm kiếm các học bổng hoặc trao đổi văn hoá, giáo dục giữa giảng viên của trường với các trường khác trên thế giới.
- Hướng dẫn công chức, viên chức và sinh viên làm các thủ tục hành chính cần thiết trước khi đi công tác, học tập, tham quan, du lịch ở nước ngoài.
2.2. Các công tác khác:
- Quản lý, lưu trữ các văn bản, tài liệu liên quan đến chức năng nhiệm vụ của phòng.
- Báo cáo thống kê theo định kỳ hoặc theo yêu cầu của cấp trên và nhà trường về những thông tin liên quan đến nhiệm vụ của phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được Ban Giám hiệu phân công.

Tập thể cán bộ phòng Hợp tác quốc tế

 
Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn