07:05 +07 Thứ bảy, 18/05/2024

MENU

Liên Kết

Trang nhất » Tin Tức » HỆ THỐNG VĂN BẢN » Quy định, quy chế của trường Đại học Y Dược Hải Phòng

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN, QUY ĐỊNH, QUY CHẾ

Thứ hai - 16/04/2018 17:24

Nghị quyết ban hành các Quy chế hoạt động của Hội đồng trường
STT Văn bản Nội dung
1 Văn bản số 01/NQ-HĐT-YDHP ngày 02/02/2021: Nghị quyết về việc ban hành Quy chế Hoạt động của Hội đồng trường nhiệm kỳ 2020 - 2025 Chi tiết xem tại đây
2 Văn bản số 02/NQ-HĐT-YDHP ngày 02/02/2021: Nghị quyết về việc ban hành Quy chế Tổ chức và Hoạt động của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây
3 Văn bản số 03/NQ-HĐT-YDHP ngày 02/02/2021: Nghị quyết ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây
  4 Văn bản số 04/NQ-HĐT-YDHP ngày 02/02/2021: Nghị quyết về việc ban hành Quy chế Tài chính của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng.  Chi tiết xem tại đây
5 Nghị quyết số 21/NQ-HĐT-YDHP ngày 20/7/2021 về việc ban hành Sứ mạng - Tầm nhìn - Triết lý giáo dục - Giá trị cốt lõi trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
6 Nghị quyết số 22/NQ-HĐT-YDHP ngày 20/7/2021 V/v Ban hành Chiến lược phát triển Trường Đại học Y Dược Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây
7 Nghị quyết số 23/NQ-HĐT-YDHP ngày 20/7/2021 V/v Sáp nhập Ban quản lý Ký túc xá vào Phòng Công tác chính trị Chi tiết xem tại đây
8 Nghị quyết số 24/NQ-HĐT-YDHP ngày 20/7/2021  V/v Sáp nhập Ban quản lý Dự án xây dựng vào Phòng Quản trị Chi tiết xem tại đây
9 Nghị quyết số 25/NQ-HĐT-YDHP ngày 20/7/2021 V/v Ban hành mức thu học phí và kinh phí đào tạo của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
10 Nghị quyết số 26/NQ-HĐT-YDHP ngày 27/7/2021 V/v Ban hành Kế hoạch phát triển Trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
11 Nghị quyết số 27/NQ-HĐT-YDHP ngày 30/7/2021 Sử dụng phần mặt bằng dư thừa khu nhà tiền lâm sàng tại Bệnh viện Đại học Y Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây
12 Nghị quyết số 28/NQ-HĐT-YDHP ngày 18/10/2021 V/v Thành lập trung tâm thử nghiệm lâm sàng và tương đương sinh học. Chi tiết xem tại đây
13 Nghị quyết số 29/NQ-HĐT-YDHP ngày 18/10/2021 V/v Thành lập trung tâm Mô phỏng lâm sàng Chi tiết xem tại đây
14 Nghị quyết số 30/NQ-HĐT-YDHP ngày 18/10/2021 Thành lập trung tâm Giáo dục Y học - Nghiên cứu khoa học Chi tiết xem tại đây
15 Nghị quyết số 31/NQ-HĐT-YDHP ngày 18/10/2021 Phương hướng hoạt động Khoa học công nghệ Trường Đại học Y Dược Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 Chi tiết xem tại đây
16 Nghị quyết số 32/NQ-HĐT-YDHP ngày 18/10/2021 Thông qua chính sách chất lượng của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng giai đoạn 2021-2025 Chi tiết xem tại đây
17 Nghị quyết số 33/NQ-HĐT-YDHP ngày 18/10/2021 Sáp nhập bộ môn Mô - Phôi thai và Bộ môn Giải phẫu bệnh - Y pháp Chi tiết xem tại đây
18 Nghị quyết số 34/NQ-HĐT-YDHP ngày 18/10/2021 Sáp nhập Bộ môn Dị ứng - Miễn dịch lâm sàng và Bộ môn Sinh lý bệnh - Miễn dịch. Chi tiết xem tại đây
19 Nghị quyết số 35/NQ-HĐT-YDHP ngày 18/10/2021 Thông qua chủ trương sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị máy móc phục vụ khám chữa bệnh tại bệnh viện Đại học Y Hải Phòng. Chi tiết xem tại đây
20 Nghị quyết số 36/NQ-HĐT-YDHP ngày 18/10/2021 Thông qua chủ trương sửa chữa, mua sắm trang thiết bị máy móc cho trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
21 Nghị quyết số 37/NQ-HĐT-YDHP ngày 18/10/2021 Nghị quyết Hội đồng trường quý IV/2021 Chi tiết xem tại đây
22 Nghị quyết số 38/NQ-HĐT-YDHP ngày 29/11/2021 Nghị quyết về việc bổ nhiệm Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ-Tin học Chi tiết xem tại đây
23 Nghị quyết số 39/NQ-HĐT-YDHP ngày 25/01/2022 V/v Thành lập Khoa Y trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
24 Nghị quyết số 40/NQ-HĐT-YDHP ngày 25/01/2022 V/v Sáp nhập Khoa Chẩn đoán hình ảnh và Khoa Chẩn đoán chức năng Chi tiết xem tại đây
25 Nghị quyết số 41/NQ-HĐT-YDHP ngày 25/01/2022 Thông qua danh mục đầu tư xây dựng trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
26 Nghị quyết số 42/NQ-HĐT-YDHP ngày 25/01/2022 Thông qua định mức thu học phí, kinh phí các ngành đào tạo và phương án tuyển sinh năm học 2022-2023 trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
25 Nghị quyết số 43/NQ-HĐT-YDHP ngày 25/01/2022 V/v Thông qua chủ trương xây dựng khu nhà 2 tầng trong khuôn viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
27 Quyết định số 2041/KH-YDHP ngày 30/12/2021 Quyết định ban hành kế hoạch hành động theo sứ mạng, tầm nhìn, triết lý giáo dục và giá trị cốt lõi Chi tiết xem tại đây
28 Kế hoạch số 360/KH-YDHP ngày 30/12/2021 Kế hoạch phổ biến quán triệt sứ mạng tầm nhìn, giá trị cốt lõi và triết lý giáo dục của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
29 Nghị quyết thông qua báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết của Nhà trường và phương hướng hoạt động năm 2023 Chi tiết xem tại đây

 

HỆ THỐNG CÁC VĂN BẢN QUY ĐỊNH, QUY CHỀ
STT Văn bản Nội dung
I.  Các quy định, quy chế về quản lý Đào tạo đại học
1 Quy chế công tác sinh viên năm 2021 - QĐ 801 Chi tiết xem tại đây
2 Quy chế công tác cố vấn học tập trường Đại học Y Dược Hải Phòng - QĐ 867 Chi tiết xem tại đây
3 Quy chế đào tạo tín chỉ trường Đại học Y Dược Hải Phòng - QĐ 712 Chi tiết xem tại đây
4 Quy chế đào tạo tín chỉ trường Đại học Y Dược Hải Phòng - QĐ 711 Chi tiết xem tại đây
5 Quy chế đào tạo niên chế trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
6
Khung chương trình đào tạo trường Đại học Y Dược Hải Phòng
 
Chi tiết xem tại đây
7 Kế hoạch giảng dạy năm học Chi tiết xem tại đây
8
Quyết định ban hành chương trình đào tạo tín chỉ trường Đại học Y Dược Hải Phòng
 
Chi tiết xem tại đây
9 Quy định Chuẩn đầu ra tin học Chi tiết xem tại đây
10 Quy định chuẩn đầu ra ngoại ngữ Chi tiết xem tại đây
11 Quy định tổ chức học lại, thi lại và thi cải thiện điểm đối với sinh viên chính quy Chi tiết xem tại đây
12 QĐ V/v xây dựng, quản lý ngân hàng đề thi, đáp án kết thúc học phần/môn học/module Chi tiết xem tại đây
13 QĐ V/v Ban hành quy trình khảo sát tình hình việc làm của sinh viên tốt nghiệp tại trường Đại học Y Dược Hải Phòng  Chi tiết xem tại đây
14  QĐ V/v tổ chức thi kết thúc học phần, hết môn, thi tốt nghiệp và tuyển sinh hệ liên thông vừa học, vừa làm Chi tiết xem tại đây
15
Quyết định ban hành Quy chế công tác sinh viên 2017
 
Chi tiết xem tại đây
16
Quyết định ban hành khung xử lý kỷ luật sinh viên 2017
 
Chi tiết xem tại đây
17
Quyết định ban hành Quy chế Điểm rèn luyện và mẫu đánh giá 2017
 
Chi tiết xem tại đây
18
Quyết định ban hành Quy chế Quản lý văn bằng chứng chỉ của trường Đại học Y Dược Hải Phòng
 
Chi tiết xem tại đây
19
 Quy định về thi tốt nghiệp năm học 2017 - 2018
 
Chi tiết xem tại đây
20
Quy định công nhận kết quả học tập và chuyển đổi tín chỉ trong chương trình đào tạo trình độ Đại học
 
Chi tiết xem tại đây
21
Quyết định về việc ban hành mức thu học phí, kinh phí đào tạo, thi lại, học lại, học cải thiện điểm Trường Đại học Y Dược Hải Phòng năm học 2017 - 2018
 
Chi tiết xem tại đây
22
Hướng dẫn thực hiện công tác sinh viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng
 
Chi tiết xem tại đây
20
Quyết định về việc ban hành Chương trình đào tạo Đại học theo tín chỉ
 
Chi tiết xem tại đây
23
Quyết định V/v điều chỉnh, bổ sung, Quy định xây dựng các chương trình đào tạo bậc đại học, sau đại học của trường ĐHYHP
 
Chi tiết xem tại đây
22
Quyết định về việc ban hành Quy định chuẩn đầu ra các ngành đào tạo trình độ đại học
 
Chi tiết xem tại đây
24
Quyết định v/v ban hành Quy định về điều kiện và các bước xây dựng, công bố chuẩn đầu ra của trường ĐHYDHP
 
Chi tiết xem tại đây
25
Quyết điịnh về việc ban hành Quy định xây dựng các chương trình đào tạo bậc đại học của Trường Đại học Y Hải Phòng
 
Chi tiết xem tại đây

26
 
Quyết định về việc ban hành Quy định mức học bổng trong khuyến khích học tập Chi tiết xem tại đây

27
 
Quyết định về việc ban hành Quy định về tuyển sinh liên thông, liên kết trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
28
Quyết định về việc Ban hành quy định công tác lấy ý kiến phản hồi của các bên liên quan của trường Đại học Y Dược Hải Phòng
 
Chi tiết xem tại đây
29 Báo cáo khảo sát giảng viên về CTĐT Y khoa dựa trên năng lực (HPET) Chi tiết xem tại đây

30
 
Báo cáo kết quả khảo sát lấy ý kiến phản hồi của người học về phương pháp giảng dạy và kiểm tra đánh giá của giảng viên năm học 2018 - 2019 Chi tiết xem tại đây

31
 
Quyết định về việc ban hành quy định điều kiện đăng ký làm khóa luận tốt nghiệp bậc đại học Chi tiết xem tại đây
32
Quy định chuẩn đầu ra Ngoại Ngữ năm 2021 trường Đại học Y Dược Hải Phòng
 
Chi tiết xem tại đây
33
Quy định chuẩn đầu ra Tin Học năm 2021 trường Đại học Y Dược Hải Phòng
 
Chi tiết xem tại đây

 34
 
QĐ 711 Quy định về Quy chế quản lý văn bằng Chứng chỉ trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây

35
 
QĐ 741 Quyết định ban hành về mẫu văn bằng tốt nghiệp trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây

36
 
Quy chế đào tạo tín chỉ 2015 - QĐ 161  Chi tiết xem tại đây
37
Quy định 572 về tổ chức và quản lý học lại, học cải thiện điểm, học bổ sung, học vượt đối với sinh viên các hên đào tạo
trình độ đại học 2022
 
Chi tiết xem tại đây
38
Quyết định ban hành Quy định chức năng của các đơn vị trong công tác quản lý, đào tạo và hỗ trợ lưu học sinh tại trường
 
Chi tiết xem tại đây
39
Quyết định V/v Ban hành quy định quản lý sinh viên người nước ngoài học tập tại trường
 
Chi tiết xem tại đây
II. Các quy định, quy chế về Hợp tác quốc tế
1 QĐ V/v thành lập mạng lưới Hợp tác quốc tế tại các Khoa, Bộ môn thuộc trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
2 QĐ V/v Ban hành Quy định hoạt động hợp tác quốc tế của trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
III. Các quy định, quy chế về Quản lý khoa học
1 Quy định khóa luận tốt nghiệp bậc đại học  Chi tiết xem tại đây
2 QĐ thành lập hệ thống mạng lưới đảm bảo chất lượng giáo dục Chi tiết xem tại đây
3 QĐ Ban hành Quy định sở hữu trí tuệ trong trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
4 Quyết định về việc ban hành quy định về Quản lý hoạt động và công nghệ của trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
5 Quy trình quản lý đề tài nghiên cứu khoa học Chi tiết xem tại đây
IV. Các quy định, quy chế trong sử dụng cơ sở vật chất, trang thiết bị
1 QĐ quy định về diện tích và các điều kiện tối thiểu của phòng làm việc đối với các đơn vị thuộc trường Đại học Y  Hải Phòng năm 2012 Chi tiết xem tại đây
2 QĐ quy định về diện tích và các điều kiện tối thiểu của phòng làm việc đối với các đơn vị thuộc trường Đại học Y  Hải Phòng năm 2016 Chi tiết xem tại đây
3 QĐ ban hành Quy chế quản lý và sử dụng tài sản của trường Đại học Y Dược Hải Phòng  Chi tiết xem tại đây
4 Các phụ lục ban hành kèm theo Quy chế quản lý và sử dụng tài sản của trường Đại học Y Dược Hải Phòng  Chi tiết xem tại đây
5 Bảng thống kê diện tích đất tính theo đầu sinh viên Chi tiết xem tại đây
6 Bảng thống kê diện tích xây dựng theo đầu sinh viên Chi tiết xem tại đây
7 Kế hoạch thực hiện chiến lược cơ sở vật chất giai đoạn đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 Chi tiết xem tại đây
8 QĐ phê duyệt Kế hoạch thực hiện chiến lược cơ sở vật chất giai đoạn đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 Chi tiết xem tại đây
9 QĐ bố trí phân chia việc sử dụng các phòng làm việc cho các đơn vị trực thuộc trường Chi tiết xem tại đây
10 QĐ phê duyệt Quy hoạch tổng thể về sử dụng và phát triển cơ sở vật chất Chi tiết xem tại đây
11 QĐ của Thủ tướng chính phủ về việc giao đất mở rộng trường Đại học Y Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
12 QĐ của UBND TP Hải Phòng về việc giao đất xây dựng mở rộng bệnh viện Đại học Y Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
13 Thông báo ý kiến BTV Thành ủy về việc đầu tư, điều chỉnh cục bộ quy hoạch để xây dựng cơ sở 2 Trường đại học Y Dược Hải Phòng  Chi tiết xem tại đây
14 CV chấp thuận tổng mặt bằng Dự án đầu từ xây dựng Khu vực thực hành tiền lâm sàng Trường đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
V. Các quy định, quy chế về công tác tổ chức 
1 QĐ đổi tên trường Đại học Y Hải Phòng thành Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
2 QĐ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
3 QĐ V/v Ban hành Quy chế tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo Chi tiết xem tại đây
4 QĐ V/v ban hành Quy trình xử lý đơn thư giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh Chi tiết xem tại đây
5 Quyết định ban hành Quy chế thực hiện dân chủ trong hoạt động của trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
6 Quyết định ban hành Quy trình tuyển dụng viên chức bằng hình thức xét tuyển của trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
7 Quyết định ban hành Quy chế Bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, từ chức, miễn nhiệm cán bộ, viên chức lãnh đạo của trường Đại học Y Dược Hải Phòng  Chi tiết xem tại đây
8 Quyết định Quy định cấp phát, sử dụng và thu hồi Hộp thư điện tử công vụ trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
9 Quyết định ban hành Sứ mạng, mục tiêu của trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
10 QĐ về việc ban hành chiến lược trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
11 Kế hoạch phát triển trường Đại học Y Dược Hải Phòng giai đoạn 2017-2022 Chi tiết xem tại đây
12 Kế hoạch phát triển Đào tạo trường Đại học Y Dược Hải Phòng giai đoạn 2017-2022 Chi tiết xem tại đây
13 Kế hoạch phát triển Tài chính trường Đại học Y Dược Hải Phòng giai đoạn 2017-2022 Chi tiết xem tại đây
14 Kế hoạch phát triển Nhân lực trường Đại học Y Dược Hải Phòng giai đoạn 2017-2022 Chi tiết xem tại đây
15 Kế hoạch phát triển Hợp tác quốc tế trường Đại học Y Dược Hải Phòng giai đoạn 2017-2022 Chi tiết xem tại đây
16 Kế hoạch phát triển Nghiên cứu khoa học trường Đại học Y Dược Hải Phòng giai đoạn 2017-2022 Chi tiết xem tại đây
17 QĐ ban hành Quy định về công tác quản lý hành chính của trường Đại học Y Dược Hải Phòng  Chi tiết xem tại đây
18 Các Quyết định khen thưởng  Chi tiết xem tại đây
19 QĐ số: 612/QĐ-YDHP  ngày 29/6/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng về việc ban hành Quy chế tuyển dụng viên chức của Trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
20 QĐ số 386/QĐ-YDHP ngày 6/4/2016 của Hiệu Trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng về việc ban hành Quy định chế độ tập vự đối với viên chức và lao động hợp đồng của trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
21 QĐ số 1005 ngày 31/12/2015 của Hiệu trưởng Trường Đại học Y Dược Hải Phòng về việc ban hành Quy định thực hiện đối với nhân viên, kỹ thuật viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
22 QĐ quy định về việc chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, Bộ môn năm 2017 Chi tiết xem tại đây
23 QĐ quy định về việc chức năng nhiệm vụ quyền hạn của Khoa, Phòng, Ban, Trung tâm, Bộ môn năm 2014 Chi tiết xem tại đây
24 QĐ thành lập Tổ pháp chế Trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
25 QĐ ban thanh tra giáo dục và Quy chế kèm theo Chi tiết xem tại đây
26 QĐ ban hành Quy chế Ban thanh tra nhân dân kèm Quy chế theo nhiệm kì 2013-2015 Chi tiết xem tại đây
27 QĐ ban hành Quy chế Ban thanh tra nhân dân kèm Quy chế theo nhiệm kì 2015-2017 Chi tiết xem tại đây
28 QĐ ban hành Quy chế Ban thanh tra nhân dân kèm Quy chế theo nhiệm kì 2017-2019 Chi tiết xem tại đây
29 QĐ công nhân ban thanh tra nhân dân 2013-2015, 2015-2017, 2017-2019 Chi tiết xem tại đây
30 QĐ về việc ban hành quy chế về định mức chi trả phụ cấp độc hại, phụ cấp độc hại hiện vật của trường Chi tiết xem tại đây
31 QĐ về việc ban hành quy định chế độ làm việc của Giảng viên Chi tiết xem tại đây
32 Quyết định 390/QĐ-YDHP về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn và quy trình bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, điều động, luân chuyển, thôi giữ chức vụ, miễn nhiệm đối với các chức danh lãnh đạo quản lý thuộc thẩm quyền của Hiệu trưởng trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
33 Quyết định số 685/QĐ-YDHP về việc ban hành Quy định về đánh giá, xếp loại viên chức và lao động hợp đồng của trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
34 Quyết định số 788/QĐ-YDHP về việc ban hành Quy chế về định mức chi trả phụ cấp độc hại, phụ cấp độc hại hiện vật của trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
35 Quyết định số 1099/QĐ-YDHP về việc ban hành "Quy định về hoạt động thỉnh giảng và hướng dẫn thực hành" của trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
36 Quyết định số 1226/QĐ-YDHP về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, hoạt động các đơn vị của trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
37 Quyết định số 1663/QĐ-YDHP về việc ban hành Quy định về chế độ làm việc và giờ giảng của Giảng viên trường Đại học Y Dược Hải Phòng Chi tiết xem tại đây
38 Quyết định số 1938/QĐ-YDHP về việc phân công nhiệm vụ Ban Giám hiệu Chi tiết xem tại đây
39 Quyết định số 1997/QĐ-YDHP về việc ban hành Quy chế chi tiêu nội bộ (được sửa đổi, bổ sung lần thứ tư) Chi tiết xem tại đây
40 Quyết định về việc ban hành Quy chế phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí Chi tiết xem tại đây
VI. Các quy định, quy chế về hoạt động sau đại học
1 QĐ V/v ban hành Quy trình đào tạo trình độ Bác sĩ chuyên khoa cấp II Chi tiết xem tại đây
2 QĐ V/v ban hành Quy trình đào tạo Bác sĩ Nội trú bệnh viện Chi tiết xem tại đây
3 QĐ v/v ban hành Quy định chuẩn đầu ra đào tạo trình độ Bác sĩ Nội trú bệnh viện các chuyên ngành: Nội, Ngoại, Sản phụ khoa, Nhi Chi tiết xem tại đây
4 QĐ v/v ban hành Quy định chuẩn đầu ra đào tạo trình độ Bác sĩ chuyên khoa II các chuyên ngành: Nội tim mạch - Ngoại tiêu hóa - Nhi thận tiết niệu - Quản lý y tế, Nội hô hấp - Ngoại chấn thương chỉnh hình - Sản phụ khoa Chi tiết xem tại đây
5 QĐ v/v ban hành Quy định chuẩn đầu ra đào tạo trình độ Bác sĩ chuyên khoa II Chuyên ngành: Nhi hô hấp Chi tiết xem tại đây
6 QĐ v/v ban hành Quy định chuẩn đầu ra đào tạo trình độ Bác sĩ chuyên khoa II các Chuyên ngành: Nội khoa -Ngoại khoa - Nhi khoa Chi tiết xem tại đây
7 QĐ V/v ban hành chuẩn đầu ra trình độ thạc sĩ  Chi tiết xem tại đây
8 QĐ V/v Ban hành quy định đào tạo tín chỉ Chi tiết xem tại đây
9 QĐ V/v thay đổi môn thi tuyển sinh trình độ thạc sĩ Chi tiết xem tại đây
10 QĐ v/v ban hành Quy định chuẩn đầu ra đào tạo trình độ Tiến sĩ các chuyên ngành: Ngoại tiêu hóa - Nội hô hấp Chi tiết xem tại đây
11 QĐ v/v ban hành Quy định chuẩn đầu ra đào tạo trình độ Tiến sĩ các chuyên ngành: Y tế công cộng - Nhi khoa Chi tiết xem tại đây
12 Quy định về đào tạo trình độ tiến sĩ Chi tiết xem tại đây
13  QĐ V/v Ban hành quy định đào tạo chuyên khoa cấp I sau đại học Chi tiết xem tại đây
14 QĐ v/v ban hành Quy định chuẩn đầu ra đào tạo trình độ Chuyên khoa cấp I: Gây mê hồi sức, Xét nghiệm y học Chi tiết xem tại đây
15 QĐ v/v ban hành Quy định chuẩn đầu ra đào tạo trình độ Chuyên khoa I: Nội, Ngoại, Sản, Nhi, Y tế công cộng, Chẩn đoán hình ảnh, Lao & Bệnh phổi, Y học cổ truyền, Răng Hàm Mặt, Tai Mũi Họng, Mắt, Hóa sinh, Tâm thần, Ung thư, Y học gia đình Chi tiết xem tại đây
16 Quy định đào tạo trình độ Thạc sĩ Chi tiết xem tại đây
17 Q/Đ ban hành Quy trình tuyển sinh sau đại học  Chi tiết xem tại đây
18 Q/Đ ban hành Quy định tuyển sinh sau đại học  Chi tiết xem tại đây
19 Q/Đ ban hành thời hạn, hiệu lực văn bằng, chứng chỉ ngoại ngữ  Chi tiết xem tại đây
20 Q/Đ ban hành quy trình mở mã ngành đào tạo trình độ thạc sĩ Chi tiết xem tại đây
21  Q/Đ Về việc ban hành chuẩn đầu ra đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Răng - Hàm - Mặt Chi tiết xem tại đây
22 Q/Đ Về việc ban hành chuẩn đầu ra đào tạo trình độ Thạc sĩ ngành Điều dưỡng Chi tiết xem tại đây
23 Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ: chuyên ngành nhi khoa định hướng ứng dụng năm 2022 Chi tiết xem tại đây
24 Bản mô tả chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ: chuyên ngành nhi khoa định hướng ứng dụng năm 2019 Chi tiết xem tại đây
25 Quy định đối với người hướng dẫn khoa học cho học viên sau đại học Chi tiết xem tại đây
VII. Quy định, quy chế của thư viện
1 Quy định về việc xuất bản giáo trình, tài liệu học tập Chi tiết xem tại đây
                   VIII. Quy định, quy chế của Ký túc xá
1 Nội quy ký túc xá và ngoại trú Chi tiết xem tại đây
  IX. Quy định, quy chế của Trung tâm khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục
1 Quy định thi, kiểm tra, đánh giá học phần Chi tiết xem tại đây
 
2 Quyết định 1165 về việc ban hành quy định thi, kiểm tra, đánh giá học phần Chi tiết xem tại đây
 
Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết